masterlight

algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van:
 
Eurolight B.V.
Industrieterrein Panningen 102 – 104
5981 NC Panningen
Nederland

Inschrijfnummer K.v.K.: 12044939
 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities  
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwikkelen en/of vervaardigen van zaken, van Eurolight B.V., gevestigd te Panningen, hierna te noemen “Eurolight”.
2.     De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4.     Onder “opdracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door de wederpartij verstrekte of tussen partijen overeengekomen opdracht tot het ontwikkelen of produceren van (maatwerk)zaken.
5.     Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: verlichtingsartikelen en alle bijbehorende materialen, onderdelen, accessoires e.d., zowel de door Eurolight uit voorraad te leveren artikelen als artikelen die in opdracht worden vervaardigd, tenzij in een bepaling uitdrukkelijk wordt aangegeven dat deze bepaling alleen ziet op laatstgenoemde categorie.
6.     Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Eurolight te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, lichtplannen, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
7.     Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Eurolight en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
8.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9.     Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
11.  Indien Eurolight deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Eurolight hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 
Artikel 2: Aanbod, offertes  
1.     Ieder aanbod en elke offerte van Eurolight is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Eurolight het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.     Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Eurolight niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3.     Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Eurolight het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
4.     Het aanbod, de offerte en/of prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5.     Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden alsmede uitvoeringen, opgaven van kleuren, materialen, afmetingen, typen, lumen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Eurolight zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6.     De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van Eurolight en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Eurolight worden geretourneerd.
7.     Eurolight heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.
8.     Indien de wederpartij een aanbod of offerte niet aanvaardt, moet hij op eerste verzoek van Eurolight alle bij dit aanbod of deze offerte geleverde documenten aan Eurolight retourneren.
 
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten  
1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Eurolight heeft geaccepteerd.
2.     Eurolight is pas gebonden aan:
a.     een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b.    mondelinge afspraken;
c.     aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Eurolight - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.  
 
Artikel 4: Vergoeding, prijzen  
1.     Eurolight zal de overeengekomen opdracht uitvoeren tegen een vaste vergoeding.
2.     De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, montagekosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3.     Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Eurolight (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen, accessoires e.d. heeft Eurolight het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 
Artikel 5: Inschakeling derden  
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Eurolight vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
 
Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij  
1.     De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a.     hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door Eurolight gewenste wijze aan Eurolight ter beschikking stelt;
b.    hij Eurolight in ieder geval tijdig zal informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
c.     eventuele door de wederpartij aan Eurolight verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
d.    hij alle materialen en documenten, waarvan partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij deze zal aanleveren, tijdig en in goede staat aan Eurolight ter beschikking stelt.
2.     De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Eurolight voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3.     Eurolight zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Eurolight zal alle van de wederpartij ontvangen infor­matie en bestanden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Eurolight is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie of bestanden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Eurolight of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Eurolight verstrekte documenten en bestanden.
4.     Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Eurolight het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5.     Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Eurolight nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Eurolight om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 
Artikel 7: Levering, leveringstermijn  
1.     Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Eurolight haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2.     Eurolight is gerechtigd tot levering of uitvoering van de opdracht in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3.     Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand van Eurolight verlaten.
4.     Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Eurolight te bepalen wijze. Eurolight is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
5.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, heeft Eurolight het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Eurolight binnen een door Eurolight te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren.
6.     Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Eurolight heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Eurolight een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Eurolight alsnog nakoming te vorderen.
 
Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst  
1.     Indien de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a.     Eurolight niet tijdig alle noodzakelijke informatie en/of materialen van de wederpartij heeft ontvangen;
b.    Eurolight niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c.     er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Eurolight recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade.
2.     Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, heeft Eurolight het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3.     Eurolight moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a.    verstrekte documenten;
b.    gegeven aanwijzingen;
c.    ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Eurolight en zij hiermee bekend is of kan zijn.
4.     Indien de wederpartij wijzigingen in de overeengekomen opdracht en/of overige leveringen wenst, zal Eurolight de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen en leveringstermijnen.
5.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de opdracht en/of overige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Eurolight met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Eurolight zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen en de leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Eurolight in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar gemaakte kosten.
6.     De wederpartij zal iedere conceptversie van door Eurolight te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Eurolight kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Eurolight aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Eurolight kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent.
7.     Indien partijen zijn overeengekomen dat Eurolight proefmodellen van de in opdracht te vervaardigen zaken aan de wederpartij ter goedkeuring zal voorleggen, zal de wederpartij ook deze proefmodellen steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Eurolight kenbaar maken. Eurolight kan daarbij verlangen dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring ten aanzien van de definitieve versie van een proefmodel ondertekent.
8.     Indien Eurolight in al goedgekeurde documenten of proefmodellen nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Eurolight het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 
Artikel 9: Meer- en minderwerk  
1.     Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Eurolight en de wederpartij overeengekomen worden. Eurolight is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Eurolight - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
2.     Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a.     bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b.    bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
3.     Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 
Artikel 10: Oplevering en goedkeuring bij opdrachten  
1.     Ten aanzien van de door Eurolight in opdracht te ontwikkelen of vervaardigen zaken is Eurolight gehouden de wederpartij mede te delen dat de opdracht is afgerond en de zaken gebruiksklaar zijn.
2.     De zaken worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze vervolgens ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de wederpartij - voor zover mogelijk - de werking van deze zaken en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de vrachtbrief of begeleidende bon door de wederpartij is getekend.
3.     De zaken worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na genoemde ter beschikking stelling van de zaken niet heeft gereclameerd bij Eurolight of zoveel eerder indien de wederpartij de zaken - voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4.     Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van deze zaken.
5.     Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de zaken, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Eurolight is dan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.
6.     Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de zaken constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.
 
Artikel 11: Emballage  
Emballage hoeft Eurolight niet terug te nemen en mag zij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn voor rekening van de wederpartij.
 
Artikel 12: Klachten en retourzendingen  
1.     De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Eurolight melden onder de vermelding van de details, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
2.     Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in het vorige lid, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
3.     Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de garantietermijn - schriftelijk aan Eurolight worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
4.     Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Eurolight is gemeld, is geen beroep mogelijk op de overeengekomen garantie.
5.     Bestelde zaken kunnen in de bij Eurolight voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen worden geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen e.d., gelden dan niet als tekortkoming aan de zijde van Eurolight. Hierover zijn geen klachten mogelijk.
6.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7.     De wederpartij moet Eurolight in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Eurolight verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8.     In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Eurolight te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
9.     Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
10.  Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11.  Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of gemonteerd.
 
Artikel 13: Garanties  
1.     Eurolight zal er voor zorgen dat de overeengekomen opdrachten en overige leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van de geleverde zaken nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2.     Eurolight staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3.     Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en grondstoffen baseert Eurolight zich op de informatie die de fabrikant of leverancier hiervan verstrekt over de eigenschappen van deze materialen en grondstoffen. Indien voor de geleverde materialen of grondstoffen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Eurolight zal de wederpartij hierover informeren.
4.     Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Eurolight slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5.     Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
6.     Bij een terecht beroep op de garantie zal Eurolight - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken of het opnieuw vervaardigen van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 
Artikel 14: Aansprakelijkheid  
1.     Buiten de expliciet overeengekomen of door Eurolight gegeven garanties aanvaardt Eurolight geen enkele aansprakelijkheid.
2.     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Eurolight alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Eurolight voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.     De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4.     Indien Eurolight aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Eurolight altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Eurolight gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Eurolight beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5.     De wederpartij moet Eurolight uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
6.     Indien Eurolight de opdracht moet uitvoeren aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Eurolight niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
7.     Als de wederpartij materialen voor verwerking beschikbaar stelt, is Eurolight verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen noch voor de invloed die deze materialen hebben op het eindresultaat.
8.     Eurolight is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de garantie indien de schade is ontstaan:
a.     door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Eurolight verstrekte instructies, handleidingen, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b.    door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c.     door oververhitting ten gevolge van het gebruik van lampen met een te hoog wattage;
d.    door van buiten komend onheil als blikseminslag, blikseminductie etc.;
e.     door omgevingscondities zoals een te hoge vochtigheidsgraad;
f.     door fouten, onvolledigheden of gebreken in de door of namens de wederpartij aan Eurolight verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
g.    door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
h.     doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Eurolight.
9.     De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Eurolight uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Eurolight of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Eurolight de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
 
Artikel 15: Betaling  
1.     Eurolight heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2.     Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Eurolight een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4.     Indien na aanmaning door Eurolight betaling alsnog uitblijft, heeft Eurolight bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5.     Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Eurolight het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Eurolight eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6.     Door de wederpartij gedane betalingen worden door Eurolight eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7.     De wederpartij mag de vorderingen van Eurolight niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Eurolight heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 
Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud  
1.     Eurolight behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan Eurolight heeft voldaan.
2.     De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van/ de vergoeding voor de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3.     Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4.     Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn zakelijke afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5.     Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6.     De wederpartij moet Eurolight direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7.     De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Eurolight bewaren.
8.     De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Eurolight op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9.     Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Eurolight een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Eurolight en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Eurolight op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
 
Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten  
1.     Eurolight is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Eurolight in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Eurolight voorbehouden.
2.     Dit betekent onder meer dat:
a.     de wederpartij de door Eurolight geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurolight;
b.    de wederpartij de door Eurolight geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurolight.
3.     De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Eurolight verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Eurolight door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Eurolight voor aanspraken van deze derden.
 
Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.  
1.     Eurolight heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a.     in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b.    (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c.     door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d.    onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e.     anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2.     De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 19: Overmacht  
1.     Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Eurolight, heeft Eurolight het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.     Onder overmacht aan de zijde van Eurolight wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Eurolight, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Eurolight.
3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Eurolight zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Eurolight en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen of grondstoffen ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Eurolight tot aan dat moment nakomen.
 
                 
Artikel 20: Annulering, opschorting  
1.     Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Eurolight een door Eurolight nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Eurolight gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Eurolight heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen of de al in het kader van de opdracht uitgevoerde werkzaamheden - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2.     De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Eurolight voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3.     Eurolight heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4.     Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment verrichte werkzaamheden en leveringen evenals de gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Eurolight deze bij de wederpartij in rekening brengen. Eurolight mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
5.     Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Eurolight het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Eurolight vergoeden.
 
Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter  
1.     Op de tussen Eurolight en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.     Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Eurolight is gevestigd, zij het dat Eurolight altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Eurolight het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
 
4 september 2014


Masterlight | part of Eurolight BV
Industrieterrein 102-104
5981 NC PANNINGEN
The Netherlands

Tel : 0(031) 77 30 78 684
Fax : 0(031) 77 30 78 244
E-mail: info@masterlight.com