Datenschutz

Beste bezoeker,

Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Masterlight in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zeer zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid.

Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met Masterlight: 0031 (0) 773078684 of info@masterlight.com. Toegang tot uw persoonsgegevens binnen Masterlight hebben slechts die personen die uit hoofde van hun functie of een project hiertoe gerechtigd zijn, zoals de directie. Voor deze toegang geldt een “ need to know principe”, hetgeen inhoudt dat de toegang die de hiervoor bedoelde personen hebben tot persoonsgegevens niet verder strekt dan noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, project of taak.


Doeleinden van de gegevensverwerking


Uitvoering van overeenkomsten
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, e- mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of de afwikkeling daarvan. Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze gegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.


Gerechtvaardigd belang
Masterlight verwerkt verder soms uw geslacht en leeftijd omdat Masterlight er belang bij heeft inzicht te krijgen in demografische ontwikkelingen daar deze in de agrarische sector met het oog op bedrijfscontinuïteit voor ons van groot belang zijn. De privacy-impact hiervan is klein, de gegevens worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Optioneel; wij anonimiseren deze gegevens zo snel mogelijk zodat er geen persoonsgegevens meer inzitten.


Klikgedrag en bezoekgegevens
Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zolang als ze relevant zijn voor ons.


Cookies
Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommigen tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie ook onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.


Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling of een opdracht plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes en behoorlijk af te kunnen handelen. Wij mogen deze gegevens dan ook aan een bezorgdienst verstrekken om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en geboortedatum. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat wij met u sluiten. We bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.


Contact- of aanmeldformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen over ons bedrijf en dienstverlening en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens , telefoonnummer en e-mailadres. Als u online betaalt dan gebruiken wij ook de betalingsgegevens die wij van uw betalingsprovider ontvangen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Heeft u een bestelling of opdracht gedaan dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).


Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief . Hierdoor ontvangt u maandelijks/regelmatig een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen betreffende Masterlight en blijft u op de hoogte van onze producten, diensten en aanbiedingen. Dit abonnement kunt u op ieder gewenst moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.


Verstrekking aan derden
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw persoonsgegevens krijgen.


Social media buttons
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Linkedin.Deze knoppen worden gerealiseerd door
code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Linkedin zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt. U kunt de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) lezen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

– logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruikmakend van wachtwoorden;
– fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging; (waaronder toegangschips, toegangscontrole en camerabeveiliging in ons pand en op ons terrein)
– encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
– organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
– beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
– doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de versnipperaar en digitale documenten zijn beveiligd. Klachten-Autoriteit


Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Masterlight behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage, correctie en recht op verzet
Indien u een relatie met Masterlight heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Onder de AVG hebt u verder de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
– het laten corrigeren van fouten;
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– intrekken van toestemming;
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;


Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten en producten door dit te melden bij het navolgende adres:


Masterlight
Industrieterrein 102-104
5981 Panningen
0031 (0) 773078684
info@masterlight.com


Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

  • Teilen Sie uns über