Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Eurolight B.V.
Industrieterrein Panningen 102 – 104
5981 NC Panningen
Nederland

Inschrijfnummer K.v.K.: 12044939


1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Eurolight B.V.: besloten vennootschap, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12044939 gevestigd te (5981 NC) Panningen, op de Industrieterrein Panningen 102-104;

b. Koper: een consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit óf een niet-natuurlijk persoon die wél handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, aan wie Eurolight de aanbieding of opdrachtbevestiging heeft gericht, of die Eurolight opdracht heeft gegeven;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Eurolight en Koper, welke tot stand is gekomen conform artikel 3 van de onderhavige algemene voorwaarden, waarbij Eurolight optreedt als Eurolight, leverancier van zaken en diensten;

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eurolight en Koper waarop Eurolight deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Eurolight, voor de uitvoering waarvan door Eurolight derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij deze door Eurolight uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Eurolight en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Eurolight, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2. Offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3. De offertes van Eurolight zijn gebaseerd op de informatie die door de Koper is verstrekt.

3.4. De aanbiedingen en offertes van Eurolight, in welke vorm dan ook, bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/opdracht. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden Eurolight niet.

3.5. Overeenkomsten komen tot stand doordat Eurolight de door de Koper geplaatste bestelling aanvaardt door middel van een mondelinge, elektronische of schriftelijke bevestiging of ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, dan wel op het moment dat Eurolight tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.6. Eurolight behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren of binnen uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Eurolight daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Eurolight anders aangeeft.

3.8. Als Koper de offerte niet accepteert en/of besluit niet met Eurolight verder te gaan nadat Eurolight al lichtadvies heeft gegeven of een lichtontwerp heeft gemaakt, dan mag Eurolight de kosten voor het opstellen van de offerte en het gegeven lichtadvies en/of lichtontwerp in rekening brengen. Dit mag alleen als Koper bij of voor het aanvragen van de offerte of voor het geven van het advies / ontwerp aantoonbaar is gewezen op (de hoogte van de) kosten. Het intellectueel eigendom blijft bij Eurolight.

3.9. Indien de Koper een aanbod of offerte niet aanvaardt, moet hij op eerste verzoek van Eurolight alle bij dit aanbod of offerte geleverde documenten aan Eurolight retourneren.

4. Levering / Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Eurolight levert de zaken en diensten op het tijdstip en de locatie bij overeenkomst bepaald.

4.2. Opgegeven termijnen dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Eurolight het recht bepaalde werkzaamheden, diensten of zaken geheel of gedeeltelijk te laten leveren of te laten verrichten door derden.

4.4. Het is Eurolight toegestaan om verkochte zaken in gedeelten af te leveren of bepaalde werkzaamheden in gedeelten te verrichten.

4.5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Koper, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de Koper te leveren, is Eurolight gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Koper op te slaan. De Koper moet Eurolight binnen een door Eurolight te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren.

4.6. Indien de Koper na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Eurolight is dan gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Eurolight een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de Koper tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Eurolight alsnog nakoming te vorderen.

5. Tarieven

5.1. Koper betaalt de door Eurolight opgegeven en/of overeengekomen prijs (genoteerd in Euro’s). De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere kosten, zoals transportkosten, montagekosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

5.2. De verzendkosten van te leveren zaken zijn exclusief, tenzij vooraf anders door partijen is overeengekomen.

5.3. De Koper kan in geen geval rechten ontlenen aan tarieven die in het verleden voor eenzelfde of een vergelijkbare overeenkomst zijn geoffreerd.

5.4. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Eurolight (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen, accessoires en dergelijke heeft Eurolight het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de Koper in rekening te brengen.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Eurolight heeft het recht om aan Koper een aanbetaling van 50% te vragen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal Eurolight de bestelling plaatsen dan wel met de werkzaamheden aanvangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. Facturering kan plaatsvinden na afloop van de opdracht, per periode en/of na deeloplevering.

6.3. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Verrekening met vorderingen die Koper op Eurolight stelt te hebben, is uitgesloten.

6.4. Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van Eurolight moeten binnen 8 dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan Eurolight kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.

6.5. Indien er sprake is van facturering per periode of deeloplevering, kan Eurolight de uitvoering van de navolgende onderdelen van de overeenkomst opschorten tot de openstaande factuur volledig door Koper is voldaan.

6.6. Bij niet-tijdige betaling verkeert Koper direct in verzuim en is Eurolight gerechtigd buitengerechtelijke kosten bij Koper in rekening te brengen ter hoogte van een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, met een minimum van € 150,-

6.7. Ook is Koper bij niet-tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd over het te incasseren bedrag ter hoogte van 2% per jaar voor de consument en 8% per jaar voor een niet-natuurlijk persoon.

6.8. De Koper is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting, voortvloeiend uit de overeenkomst en daarmee samenhangende rechtshandelingen, om welke reden dan ook op te schorten.

7. Medewerking van de Koper

7.1. Koper zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal Eurolight steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

7.2. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Eurolight verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

7.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Koper zijn in artikel 7.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Koper verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 7.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper.

7.4. Indien Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Eurolight gehouden is, dan is Koper aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Eurolight daardoor direct of indirect ontstaan.

8. Inschakelen van derden

8.1. Eurolight is gerechtigd om voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van externe capaciteit (waaronder wordt begrepen inschakeling van derden, externe deskundigen en/of externe capaciteit). Eurolight mag dit doen op eigen initiatief en zonder toestemming van de Koper.

8.2. Eurolight zal bij de inschakeling van derden op eigen initiatief, volledig verantwoordelijk blijven voor de correcte uitvoering van haar in de overeenkomst neergelegde verplichtingen.

8.3. De met de gebruikmaking van externe capaciteit door Eurolight gepaard gaande meerkosten komen voor rekening van Koper. Eurolight zal Koper van tevoren op de hoogte brengen over de hoogte van de meerkosten.

8.4. In geval Koper Eurolight expliciet verzoekt om gebruik te maken van externe capaciteit en Eurolight daarmee schriftelijk instemt, zal Eurolight hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Echter, Eurolight zal niet aansprakelijk zijn voor de nakoming door de betreffende derden. Koper zal uit eigen naam een overeenkomst aangaan met bedoelde derden.

9. Wijziging van de overeenkomst en meer-/minderwerk

9.1. De Koper aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

9.2. Indien er tussentijdse wijzigingen in de opdracht ontstaan door toedoen van de Koper, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, het niet tijdig ter beschikking stellen van documenten, gegevens of medewerkers, zal Eurolight de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen in de opdracht, als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit worden doorbelast aan de Koper.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Eurolight geleverde producten blijven eigendom van Eurolight tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Eurolight op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten, nog op de Koper mocht hebben.

10.2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust mogen door de Koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en geleverd, onder de voorwaarde dat de Koper bij zijn zakelijke afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

10.3. Koper moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Eurolight bewaren.

10.4. Koper draagt zorg voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. De Koper is gehouden Eurolight op eerste verzoek inzage te verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

10.5. Indien Koper handelt in strijd met de bepalingen opgenomen in dit artikel of Eurolight een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Eurolight en haar werknemers en/of vertegenwoordigers het onherroepelijk recht toe het terrein en de opstallen van Koper te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Het voorafgaande geldt onverminderd het recht van Eurolight op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

11. Modellen, monsters, voorbeelden, concepten

11.1. Indien door Eurolight modellen, monsters, voorbeelden, afbeeldingen of andere gegevens worden getoond of verstrekt, dan gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding en daaraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De hoedanigheden van de te leveren zaken of diensten kunnen aldus van het getoonde afwijken, tenzij door Eurolight uitdrukkelijk en schriftelijk is gemeld dat er wordt geleverd conform het getoonde.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Eurolight zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem geleverde diensten en producten (waaronder ook documentatie) voor.

12.2. Alle door Eurolight verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, werkwijzen en andere geestesproducten van Eurolight, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder specifieke voorafgaande toestemming van Eurolight worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.

12.3. Eurolight behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.4. Koper staat er voor in dat de door hem aan Eurolight verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander Intellectueel Eigendomsrecht van derden. Koper is aansprakelijk voor eventuele schade die Eurolight door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Eurolight voor aanspraken van deze derden.

13. Garantie

13.1. Eurolight zorgt ervoor dat de overeengekomen opdrachten en overige leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd. Eurolight zal al datgene doen wat commercieel gezien redelijk is om de overeengekomen prestatie te leveren. Eurolight geeft voor geleverde zaken nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

13.2. Eurolight staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen geldt een termijn van 1 (één) jaar na levering.

13.3. Het is van groot belang dat de Koper alle klantinstructies van Eurolight opvolgt; bij gebreke hiervan komt iedere aanspraak of garantie te vervallen.

13.4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en grondstoffen baseert Eurolight zich op de informatie die de fabrikant of leverancier hiervan verstrekt over de eigenschappen van deze materialen en grondstoffen. Indien voor de geleverde materialen of grondstoffen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen Partijen gelden. Eurolight informeert de Koper hierover.

13.5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang Koper de voor de zaken overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.

13.6. Indien de Koper vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat door Eurolight geleverde zaken als gevolg van enig voorval schadelijke invloeden kan hebben, dient de Koper Eurolight onverwijld, in ieder geval binnen 24 uur, schriftelijk in kennis te stellen, op straffe van verval van recht.

14. Klachten

14.1. De Koper is gehouden geleverde zaken of diensten direct na ontvangst te keuren en vast te stellen of deze conform de overeenkomst zijn geleverd of uitgevoerd.

14.2. Klachten met betrekking tot geleverde zaken en/of diensten moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Eurolight, uiterlijk binnen 8 dagen nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, op straffe van verval van recht.

14.3. Koper moet Eurolight in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante Informatie aan Eurolight verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening en risico van de Koper, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de Koper.

14.4. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Eurolight te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

14.5. Tenzij de Koper bewijst dat zij de door Eurolight verstrekte instructies heeft opgevolgd, zal een klacht die mede veroorzaakt kan zijn door het niet naleven van de verstrekte instructies, niet in behandeling worden genomen. Ditzelfde geldt wanneer de Koper mogelijk niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen op grond van artikel 7.1 en 7.2. De bewijslast in deze rust steeds bij de Koper.

14.6. Eurolight staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de Eurolight kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel door partijen is overeengekomen.

14.7. Alle vorderingen en/of aanspraken op Eurolight, uit welke hoofde dan ook, vervallen voor een niet-natuurlijk persoon binnen 6 (zes) maanden en voor de consument binnen 1 jaar nadat deze is ontstaan.

14.8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

14.9. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

14.10. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de Koper van aard zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of gemonteerd.

15. Overmacht

15.1. In het geval van overmacht aan de zijde van Eurolight worden alle verplichtingen van Eurolight, jegens de Koper, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen, opgeschort.

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van Eurolight onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Eurolight niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij Eurolight of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan Eurolight dan wel externe partijen waarvan Eurolight afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.

15.3. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog is nagekomen.

16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1. Eurolight heeft een inspanningsverplichting. Eurolight voert een overeenkomst naar beste vermogen en inzicht uit. Eurolight kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Eurolight is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerd gegeven advies of fouten in een ontwerp.

16.2. Eurolight is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Eurolight.

16.3. De aansprakelijkheid van Eurolight is beperkt tot vergoeding van door de Koper geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen Eurolight en Koper. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan 6 (zes) maanden, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling.

16.4. De maximaal te vergoeden schade zal bovendien nooit meer bedragen dan het door de verzekeraar van Eurolight maximaal uit te keren bedrag.

16.5. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Koper redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Eurolight te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Eurolight wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

16.6. Iedere aansprakelijkheid van Eurolight voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, door gebruik of niet kunnen gebruiken door klant of derden van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen of door dataverlies aan de zijde van klant is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Eurolight wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.

16.7. Koper zal Eurolight vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Koper zijn verricht.

16.8. Eurolight zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Koper de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

16.9. Indien Eurolight een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst van Koper, wordt Eurolight door deze derde partij gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, Koper. Eurolight is richting Koper of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door Eurolight ingeschakelde derde.

17. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

17.1. Indien Koper de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden en/of zaken die reeds zijn voorbereid, besteld en/of verricht zijn, op basis van het afgesproken tarief bij Koper in rekening worden gebracht. Tevens is Eurolight gerechtigd schadevergoeding te vorderen welke omvat alle door Eurolight gemaakte kosten en haar door de annulering geleden Schade inclusief de gederfde winst.

17.2. Eurolight is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Eurolight ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Eurolight kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

17.3. Voorts is Eurolight bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Eurolight kan worden gevergd.

17.4. Indien Eurolight tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

17.5. Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal geschieden, kan Eurolight de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17.6. Indien de ontbinding aan Koper toerekenbaar is, is Eurolight gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.

17.7. Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Eurolight gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

17.8. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Eurolight vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Eurolight op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

18. Geheimhouding

18.1. Eurolight en Koper zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder maar niet limitatief technische gegevens, commerciële, financiële en juridische informatie.

19. Slotbepalingen

19.1. Op alle overeenkomsten met Eurolight is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2. Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst met de Engelse vertaling daarvan gaat de Nederlandse tekst voor.

19.3. Op internationale contracten is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.

19.4. Geschillen tussen Eurolight en de Koper, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, het arrondissement Limburg.

Eurolight is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden zal telkens schriftelijk of elektronisch aan de Koper worden toegezonden.

Versie Januari 2022

  • Deel onze website: