• NL
 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden van:

  Eurolight B.V.
  Industrieterrein Panningen 102 – 104
  5981 NC Panningen
  Nederland

  Inschrijfnummer K.v.K.: 12044939


  Definities

  Art. 1.1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

  a. Algemene Voorwaarden: het bepaalde in dit document.

  b. Claim: een (rechts)vordering van welke aard dan ook, wegens een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of anderszins.

  c.Communicatie aan wederpartij: alle door Eurolight uit hoofde van een overeenkomst van koop, Opdracht of andere overeenkomst verstrekte informatie, stukken of overige mededelingen, ongeacht de vorm waarin de verstrekking plaatsvindt. Hieronder zijn mede begrepen door Eurolight vervaardigde (concept)rapportages, (concept)memoranda en concept(adviezen).

  d.Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  e.Documenten: de door Eurolight te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, lichtplannen, ontwerpen en dergelijke. Deze Documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd's, USB-sticks en dergelijke.

  f.Gebrek: een aantoonbare afwijking in een zaak of dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

  g.Informatie: informatie, gegevens, stukken, Documenten, materialen en instructies of Vertrouwelijke informatie door Eurolight, wederpartij of derden verstrekt.

  h.Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow.

  i.Opdracht: een door de wederpartij verstrekte of tussen Partijen overeengekomen Opdracht tot het ontwikkelen of produceren van (maatwerk)Zaken, advisering en onderhoud.

  j.Overeenkomst: de onderliggende overeenkomst van koop, aanneming van werk en/of Opdracht.

  k.Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

  l.Schade: alle Claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst of de diensten.

  m.Schriftelijk: hieronder valt per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

  n.Vertrouwelijke informatie: alle informatie, handelsgeheimen of overige eigendomsrechtelijke beschermde informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel naar haar aard vertrouwelijk is.

  o.Wederpartij: de koper, afnemer of opdrachtgever.

  p.Zaken: verlichtingsartikelen en alle bijbehorende materialen, onderdelen, accessoires en dergelijke, zowel de door Eurolight uit voorraad te leveren artikelen als artikelen die in opdracht worden vervaardigd, tenzij in een bepaling uitdrukkelijk wordt aangegeven dat deze bepaling alleen ziet op laatstgenoemde categorie.

  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en Overeenkomst

  Art.2.2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Eurolight en de Wederpartij, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn dus ook van toepassing op uit de Overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

  2.2.De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door de Wederpartij van de website van Eurolight.

  2.3.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

  2.4.In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

  2.5.Wanneer Eurolight reeds een aanvang met de dienstverlening heeft gemaakt (bijvoorbeeld door Informatie te verzamelen, het project in te plannen of een eerste advies te verlenen), treedt de Overeenkomst in werking met ingang van de aanvang van de dienstverlening en zal wederpartij Eurolight die inspanningen vergoeden, ook indien uiteindelijk geen Overeenkomst tot stand komt.

  Totstandkoming Overeenkomst

  Art.3.3.1. Uitingen van Eurolight op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Zaken, producten of diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Zaken, producten of diensten. De Overeenkomst komt tot stand door de acceptatie van Eurolight van de bestelling van Wederpartij. Wordt via de website besteld dan komt de Overeenkomst tot stand door bevestiging van Eurolight van de bestelling van Wederpartij. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

  3.2.Eurolight is pas gebonden aan een Opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod, mondelinge afspraken of aanvullingen op of wijzigingen van de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst na schriftelijke bevestiging hiervan aan de Wederpartij of zodra Eurolight- zonder tegenwerping van de Wederpartij- met de uitvoering van de Opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

  3.3.Het staat Partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

  3.4.In geval van een lopende zakenrelatie zijn deze Algemene Voorwaarden ook op alle toekomstige transacties en Opdrachten van toepassing.

  Aanbod en offertes

  Art.4.4.1. Elk aanbod en elke offerte van Eurolight is vrijblijvend. Eurolight heeft het recht een aanbod of offerte uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

  4.2.Een samengesteld aanbod of offerte verplicht Eurolight niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

  4.3.Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte Informatie en deze Informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Eurolight het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

  4.4.Het aanbod, de offerte en/of prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

  4.5.Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden alsmede uitvoeringen, opgaven van kleuren, materialen, afmetingen, typen, lumen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Eurolight zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. De Wederpartij kan hier geen rechten aan ontlenen.

  4.6.De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van Eurolight en moeten op eerste verzoek op kosten van de Wederpartij aan Eurolight worden geretourneerd.

  4.7.Eurolight heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de Wederpartij in rekening te brengen, mits de Wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

  4.8.Indien de Wederpartij een aanbod of offerte niet aanvaardt, moet hij op eerste verzoek van Eurolight alle bij dit aanbod of offerte geleverde Documenten aan Eurolight retourneren.

  Prijzen en betaling

  Art.5.5.1 De Wederpartij betaalt voor de Zaken, producten of diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de door Eurolight aangegeven wijze.

  5.2.De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere kosten, zoals transportkosten, montagekosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden

  5.3.Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Eurolight (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen, accessoires en dergelijke heeft Eurolight het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de Wederpartij in rekening te brengen.

  5.4.De op de website en in reclames vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

  5.5.In geval van betaling tegen factuur dient Wederpartij binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Eurolight een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door Wederpartij wordt bewezen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Wederpartij niet binnen deze betalingstermijn bezwaar heeft gemaakt. Tegenbewijs door Wederpartij blijft mogelijk.

  5.6.In geval van te late betaling heeft Eurolight het recht:1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente of handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Eurolight is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Wederpartij zal alle kosten vergoeden die Eurolight en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som, met een minimum van € 150. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als Wederpartij heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

  5.7.Eurolight is gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Wederpartij te verlangen.

  5.8.Indien een factuur na het verstrijken van de in artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden vermelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Wederpartij aan Eurolight een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom onverminderd de overige rechten van Eurolight. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

  5.9.Bij uitblijven van volledige betaling door Wederpartij is Eurolight gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat Wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Eurolight eveneens indien zij al voordat Wederpartij in verzuim is met betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Wederpartij te twijfelen.

  5.10.Door Wederpartij gedane betalingen worden door Eurolight eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

  5.11.Wederpartij is niet gerechtigd de vorderingen van Eurolight te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die Wederpartij op Eurolight heeft. Dit geldt eveneens indien Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

  5.12.Is de Wederpartij een Consument dan is Eurolight gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid voor betaling van de Consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

  5.13.Is de Wederpartij een Consument dan moet betaling binnen een vervaltermijn van 8 (acht) dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Hierbij staat de juistheid van een factuur vast indien de Consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. De Consument mag het tegendeel bewijzen.

  5.14.Indien een factuur na het verstrijken van de termijn bedoeld in het vorige lid niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de Consument aan Eurolight een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom, onverminderd de overige rechten van Eurolight. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

  5.15.Indien na aanmaning door Eurolight betaling uitblijft is Eurolight gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten aan de Consument in rekening te brengen. Daarbij geeft Eurolight de Consument bij deze aanmaning nog minimaal een termijn van 14 (veertien) dagen om alsnog te betalen.

  5.16.De in het vorige lid van dit artikel buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

  a.15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500.00 van de vordering (met een minimum van € 40);

  b.10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500.00 van de vordering;

  c.5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000.00 van de vordering;

  d.1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 190.000.00 van de vordering;

  e.0,5% van het meerdere van de hoofdsom; dit alles met een absoluut maximum van € 6.775.00.

  5.17.Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Eurolight gerechtigd na verloop van 1 (één) jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

  5.18.Bij uitblijven van volledige betaling door de Consument is Eurolight gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden, of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de Consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Dit opschortingsrecht heeft Eurolight ook indien zij al voordat de Consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Consument te twijfelen.

  5.19.Door de Consument gedane betalingen worden door Eurolight eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

  Levering en leveringstermijnen

  Art.6.6.1.Leveringstermijnen zijn nooit fataal. Indien Eurolight haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de Wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij een redelijke termijn gunnen om de leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

  6.2.Eurolight is gerechtigd tot levering of uitvoering van de Opdracht in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

  6.3.Het risico voor de te leveren Zaken gaat op de Wederpartij over op het moment van bezitsverschaffing. Dit is het moment waarop de te leveren Zaken het pand van Eurolight verlaten.

  6.4.Verzending of transport van de Zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Wederpartij en op een door Eurolight te bepalen wijze. Eurolight is niet aansprakelijk voor Schade van welke aard dan ook- al dan niet aan de Zaken zelf- die verband houdt met de verzending of het transport.

  6.5.Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de Zaken (op de overeengekomen wijze) aan de Wederpartij te leveren, is Eurolight gerechtigd de Zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan. De Wederpartij moet Eurolight binnen een door Eurolight te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze Zaken alsnog te leveren.

  6.6.Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Eurolight is dan gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de Zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Eurolight een verplichting tot vergoeding van Schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere Schade of het recht van Eurolight alsnog nakoming te vorderen.

  Voortgang en uitvoering Overeenkomst

  Art.7.7.1. Indien de overeengekomen levering van Zaken wordt vertraagd doordat:

  a.Eurolight niet tijdig alle noodzakelijke Informatie en/of materialen van de Wederpartij heeft ontvangen;

  b.Eurolight niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de Wederpartij heeft ontvangen;

  c.er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de Wederpartij komen;

  heeft Eurolight recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en Schade.

  7.2.Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd, is Eurolight gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de Wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en Schade zijn voor rekening van de Wederpartij.

  7.3.Eurolight is verplicht de Wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten, Gebreken en dergelijke in de door of namens de Wederpartij:

  a.verstrekte Documenten;

  b.gegeven aanwijzingen;

  c.ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;

  voor zover deze onvolkomenheden, fouten, Gebreken en dergelijke relevant zijn voor de prestatie van Eurolight en zij hiermee bekend is.

  7.4.Indien de Wederpartij wijzigingen in de overeengekomen Opdracht en/of overige leveringen wenst, zal Eurolight de Wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen en leveringstermijnen.

  7.5.Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Opdracht en/of overige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Eurolight met de Wederpartij in overleg treden over wijziging van de Overeenkomst. Eurolight zal de Wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen en de leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van deze onvoorziene omstandigheden onmogelijk is geworden, heeft Eurolight recht op volledige vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

  7.6.De Wederpartij zal iedere conceptversie van door Eurolight te vervaardigen Documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Eurolight kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Eurolight aangepast en nogmaals aan de Wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Eurolight kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde Documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de Wederpartij of dat de Wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent.

  7.7.Indien Partijen zijn overeengekomen dat Eurolight proefmodellen van de in Opdracht te vervaardigen Zaken aan de Wederpartij ter goedkeuring zal voorleggen, zal de Wederpartij ook deze proefmodellen steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Eurolight kenbaar maken. Eurolight kan daarbij verlangen dat de Wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring ten aanzien van de definitieve versie van een proefmodel ondertekent.

  7.8.Indien Eurolight in al goedgekeurde Documenten of proefmodellen nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en is Eurolight gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

  Meer- en minderwerk

  Art.8.8.1.Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Partijen overeengekomen worden. Eurolight is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of zodra Eurolight – zonder tegenwerping van de Wederpartij- met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

  8.2.Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

  a.bij wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht;

  b.bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

  8.3.Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  Oplevering en goedkeuring bij Opdrachten

  Art.9.9.1.Ten aanzien van de door Eurolight te ontwikkelen of vervaardigen Zaken is Eurolight gehouden de Wederpartij mede te delen dat de Opdracht is afgerond en de Zaken gebruiksklaar zijn.

  9.2.De Zaken worden geacht conform de Overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze vervolgens ter beschikking van de Wederpartij zijn gesteld, de Wederpartij- voor zover mogelijk- de werking van deze Zaken en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten en dergelijke heeft gecontroleerd en de vrachtbrief of begeleidende bon door de Wederpartij is getekend.

  9.3.De Zaken worden tevens geacht conform de Overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de Wederpartij binnen een termijn van twee (2) weken na genoemde ter beschikking stelling van de Zaken niet heeft gereclameerd bij Eurolight of zoveel eerder indien de Wederpartij de Zaken- voor zover mogelijk- vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

  9.4.Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de Wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de Zaken , hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van de Zaken.

  9.5.Indien de Wederpartij na de oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de Zaken, wordt dit aangemerkt als meerwerk. Eurolight is dan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening te brengen.

  9.6.Ingeval de Wederpartij na de in dit artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde oplevering nog Gebreken, onvolkomenheden en dergelijke met betrekking tot de Zaken constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen artikel 11 betreffende klachten van toepassing.

  Emballage

  Art.10.10.1.Eurolight is niet gehouden emballage terug te nemen. Eurolight is gerechtigd emballage bij de Wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn voor rekening van de Wederpartij.

  Klachten en retourzendingen

  Art.11.11.1.De Wederpartij is gehouden de geleverde Zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare Gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon is de Wederpartij gehouden de Gebreken, defecten en dergelijke binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de Zaken aan Eurolight melden onder vermelding van de details, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

  11.2.Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, worden de Zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de Overeenkomst te beantwoorden.

  11.3.Overige klachten over de Zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de garantietermijn – schriftelijk aan Eurolight worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.

  11.4.Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Eurolight is gemeld, is geen beroep mogelijk op de overeengekomen garantie.

  11.5.Bestelde Zaken kunnen in de bij Eurolight voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen worden geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen en dergelijke gelden dan niet als tekortkoming aan de zijde van Eurolight. Hierover zijn geen klachten mogelijk.

  11.6.Klachten geven de Wederpartij niet de bevoegdheid zijn betalingsverplichting op te schorten.

  11.7.De Wederpartij moet Eurolight in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante Informatie aan Eurolight verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de Wederpartij.

  11.8.In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Eurolight te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

  11.9.Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van Zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

  11.10.Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

  11.11.Geen klachten zijn mogelijk over Zaken die na ontvangst door de Wederpartij van aard zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of gemonteerd.

  Garanties

  Art.12.1.12.1.Eurolight zorgt ervoor dat de overeengekomen Opdrachten en overige leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd. Eurolight zal al datgene doen wat commercieel gezien redelijk is om de overeengekomen prestatie te leveren. Eurolight geeft voor geleverde Zaken nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen Partijen werd overeengekomen.

  12.2.Eurolight staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde . Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen geldt een termijn van 1 (één) jaar na levering.

  12.3.Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde materialen en grondstoffen baseert Eurolight zich op de informatie die de fabrikant of leverancier hiervan verstrekt over de eigenschappen van deze materialen en grondstoffen. Indien voor de geleverde materialen of grondstoffen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen Partijen gelden. Eurolight informeert de Wederpartij hierover.

  12.4.Indien het doel waarvoor de Wederpartij de Zaken wenst te gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Eurolight slechts dat de Zaken geschikt zijn voor dit doel indien Eurolight dit schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.

  12.5.Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Wederpartij de voor de Zaken overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.

  12.6.Bij een terecht beroep op de garantie zal Eurolight – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de Zaken of het opnieuw vervaardigen van de Zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende Schade gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. Is de Wederpartij een Consument dan vindt dit artikel 12.6 geen toepassing.

  12.7.Bij schending van een garantie blijft Eurolight gerechtigd een beroep op overmacht te doen.

  12.8. Na afloop van de garantieperiode is de Wederpartij niet meer gerechtigd zich op Gebreken te beroepen in de geleverde producten en diensten.

  Aansprakelijkheid

  Art.13.1.13.1.Buiten de expliciet overeengekomen of door Eurolight gegeven garanties aanvaardt Eurolight geen enkele aansprakelijkheid voor Schade, uit welken hoofde dan ook.

  13.2.Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van deze Algemene Voorwaarden is Eurolight alleen aansprakelijk voor directe Schade. Iedere aansprakelijkheid van Eurolight voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, personen- of letselschade, winstderving en/of geleden verlies, is uitdrukkelijk uitgesloten.

  13.3.De Wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming en/of beperking van de Schade.

  13.4.Indien Eurolight aansprakelijk is voor door de Wederpartij geleden Schade, is de schadevergoedingsplicht van Eurolight altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de Schade niet onder een door Eurolight gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Eurolight beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde Zaken of verleende diensten, met een maximum van € …... per jaar.

  13.5.De Wederpartij is gehouden Eurolight uiterlijk binnen 6 (zes) maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden Schade hiervoor aan te spreken. Is de Wederpartij een consument dan geldt een termijn van een jaar.

  13.6.Indien Eurolight gehouden is de Overeenkomst uit te voeren aan de hand van door of namens de Wederpartij verstrekte Documenten, is Eurolight niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze Documenten.

  13.7.Indien de Wederpartij materialen voor verwerking beschikbaar stelt, is Eurolight verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen en ook niet voor de invloed die deze materialen hebben op het eindresultaat.

  13.8.Eurolight is niet aansprakelijk en de Wederpartij kan geen beroep doen op de garantie indien de Schade is ontstaan:

  a.door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Eurolight verstrekte instructies, handleidingen, adviezen, gebruiksaanwijzingen en dergelijke;

  b.door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de Zaken;

  c.door oververhitting ten gevolge van het gebruik van lampen met een te hoog wattage;

  d.door van buiten komend onheil als blikseminslag, blikseminductie, overstromingen,stormschade en dergelijke;

  e.door omgevingscondities, zoals een te hoge vochtigheidsgraad;

  f.door fouten, onvolledigheden of Gebreken in de door of namens de Wederpartij aan Eurolight verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;

  g.door aanwijzigingen of instructies van of namens de Wederpartij;

  h.doordat door of namens de Wederpartij reparaties of andere werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Eurolight.

  13.9.De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende Schade en vrijwaart Eurolight uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze Schade.

  13.10.De in dit artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de Schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Eurolight of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

  13.11.De in dit artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing bij schending van een garantie.

  Eigendomsvoorbehoud

  Art.14.1.14.1.Eurolight behoudt zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomst geleverde en nog te leveren Zaken voor tot het tijdstip waarop de Wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Eurolight heeft voldaan.

  14.2.De in het vorige lid van dit artikel 14 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van/de vergoeding voor de Zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

  14.3.Indien het de levering van identieke, niet-individualiseerbare Zaken betreft, wordt telkens de partij Zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde Zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad , winkel en/of inboedel van de Wederpartij bevinden.

  14.4.Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust mogen door de Wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en geleverd, onder de voorwaarde dat de Wederpartij bij zijn zakelijke afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde Zaken heeft bedongen.

  14.5.Zolang op de geleverde Zaken een eigendomsvoorbehoud rust is de Wederpartij niet gerechtigd de Zaken op enigerlei wijze te verpanden of de Zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een derde, zoals een geldverstrekker, te brengen.

  14.6.De Wederpartij is gehouden Eurolight direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of andere rechten te hebben op de Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

  14.7.De Wederpartij moet de Zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Eurolight bewaren.

  14.8.De Wederpartij draagt zorg voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. De Wederpartij is gehouden Eurolight op eerste verzoek inzage te verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

  14.9.Indien de Wederpartij handelt in strijd met de bepalingen opgenomen in dit artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden of Eurolight een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Eurolight en haar werknemers en/of vertegenwoordigers het onherroepelijk recht toe het terrein en de opstallen van de Wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken terug te nemen. Het voorafgaande geldt onverminderd het recht van Eurolight op vergoeding van Schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

  Intellectuele Eigendomsrechten

  Art.15.15.1.Eurolight is en blijft de rechthebbende van alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Eurolight in het kader van de Overeenkomst geleverde of vervaardigde producten, Documenten et cetera. , tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Eurolight voorbehouden.

  Met betrekking tot programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende producten, Zaken of diensten verleent Eurolight hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Wederpartij van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Wederpartij een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.

  De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan Eurolight zowel gedurende de uitvoering van de Overeenkomst als na afloop van de Overeenkomst.

  15.2.Dit betekent onder meer dat:

  1.de Wederpartij de door Eurolight geleverde of vervaardigde Documenten niet mag gebruiken buiten de context van de Overeenkomst, hij deze Documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze Documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurolight;

  2.de Wederpartij de door Eurolight geleverde of vervaardigde producten of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren en dergelijke, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurolight.

  15.3.De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Eurolight verstrekte Documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander Intellectueel Eigendomsrecht van derden. De Wederpartij is aansprakelijk voor eventuele Schade die Eurolight door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Eurolight voor aanspraken van deze derden.

  Overmacht

  Art.16.1.16.1.Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

  16.2.Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

  16.3.Indien de overmachtsituatie intreedt als de Overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden in ieder geval zijn verplichtingen jegens Eurolight tot aan dat moment nakomen.

  Verplichtingen van de Wederpartij

  Art.17.17.1.De Wederpartij moet ervoor zorgen dat:

  a.hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde Informatie tijdig op de door Eurolight gewenste wijze aan Eurolight ter beschikking stelt;

  b.hij Eurolight in ieder geval tijdig zal informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;

  c.eventuele door de Wederpartij aan Eurolight verstrekte gegevensdragers, bestanden en dergelijke vrij zijn van virussen en defecten;

  d.hij alle materialen en Documenten , waarvan Partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij deze zal aanleveren, tijdig en in goede staat aan Eurolight ter beschikking stelt.

  17.2.De wederpartij zorgt ervoor dat de verstrekte Informatie juist en volledig is en vrijwaart Eurolight voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze Informatie.

  17.3.Eurolight zal de door de Wederpartij verstrekte Informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Eurolight zal alle van de Wederpartij ontvangen Informatie en bestanden gedurende de looptijd van de Overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Eurolight is nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze Informatie of bestanden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Eurolight of het leidinggevend personeel op directieniveau. De Wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Eurolight verstrekte Documenten en bestanden.

  17.4.Indien de Wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet heeft Eurolight het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hier uit voortvloeien zijn voor rekening en risico voor de Wederpartij.

  17.5.Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Eurolight nalaat van de Wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Eurolight om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

  Inschakeling derden

  Art.18.18.1.Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit volgens Eurolight vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

  Faillissement en beschikkingsonbevoegdheid

  Art.19.19.1.Eurolight heeft altijd het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de Wederpartij:

  a.in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

  b.(voorlopige)surseance van betaling aanvraagt;

  c.door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

  d.onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

  e.anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

  19.2.De Wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

  Ontbinding, annulering en opschorting

  Art.20.20.1.Partijen zijn slechts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in geval van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.

  20.2.Indien de Wederpartij de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Eurolight een door Eurolight nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Eurolight gemaakte kosten en haar door de annulering geleden Schade inclusief de gederfde winst. Eurolight is gerechtigd de schadevergoeding te fixeren en- naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen en werkzaamheden-20 tot 100 % van de overeengekomen prijs bij de Wederpartij in rekening te brengen. Dit annuleringsrecht tast de overige rechten van Eurolight niet aan.

  20.3.De Wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Eurolight voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

  20.4.Eurolight is gerechtigd alle door de Wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de Wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

  20.5.Bij opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij zijn alle op dat moment verrichte werkzaamheden en leveringen evenals de gemaakte kosten direct opeisbaar en is Eurolight gerechtigd deze kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen. Eurolight is verder gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen.

  20.6.Indien de uitvoering van de Overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat is Eurolight gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de Overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de Wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Eurolight te vergoeden.

  Dreigende vertraging

  Art.21.21.1.Indien de uitvoering van de Overeenkomst vertraging dreigt te ondervinden, deelt Eurolight dat onmiddellijk aan de Wederpartij mee onder vermelding van de oorzaak en de consequenties daarvan. Tevens stelt Eurolight de Wederpartij daarbij maatregelen voor om (verdere) vertraging te voorkomen.

  21.2.Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de in het voorgaande lid bedoelde mededeling , bericht de Wederpartij aan Euroligh tof hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen. Instemming betekent niet dat de Wederpartij de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat zijn rechten jegens Eurolight onverlet.

  Overdracht van rechten en verplichtingen

  Art.22.22.1.Voor de Wederpartij geldt dat de overdraagbaarheid van de vorderingen die Wederpartij op Eurolight heeft en de overige bevoegdheid deze vorderingen te bezwaren en/of vervreemden-ook in goederenrechtelijke zin- uitdrukkelijk is uitgesloten.

  22.2.Eurolight is gerechtigd de vorderingen die Eurolight op de Wederpartij heeft aan derden te verkopen, verpanden of over te dragen.

  Verval

  Art.23.23.1.Alle vorderingsrechten van de Wederpartij jegens Eurolight, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enig andere grond, vervallen zodra een periode van 1 (één) jaar is verstreken na de dag waarop de Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Wederpartij de betreffende vorderingen niet binnen die periode van 1 (één) jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

  Plaats en tijden werkzaamheden

  Art.24.24.1.De werkzaamheden worden verricht op de in de Overeenkomst bepaalde tijd en plaats. Tenzij anders overeengekomen is de Wederpartij gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden worden verricht te wijzigen, mits hij dat uiterlijk 5 (vijf) werkdagen voor ingang van de wijziging aan Eurolight kenbaar maakt. Indien de wijziging leidt tot hogere kosten voor Eurolight vergoedt de Wederpartij die kosten.

  Overige bepalingen

  Art.25.25.1.Eurolight mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

  25.2.Derden kunnen aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst als een derdenbeding waarop bepaalde derden, zoals ingeschakelde hulppersonen, zich rechtstreeks ten opzichte van de Wederpartij kunnen beroepen, indien zij dit beding op enig moment hebben aanvaard.

  25.3.De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

  25.4.Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zijn voor de uitleg van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend. Indien de bewoordingen , ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, gelden de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen is niet toegestaan.

  25.5.Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

  25.6.Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Eurolight , wezenlijke bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig of anderszins niet afdwingbaar zijn, dan heeft Eurolight het recht de overige inhoud van deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst te beëindigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  25.7.Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.

  25.8.Kopjes in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst dienen uitsluitend de leesbaarheid en daaraan komt geen zelfstandige betekenis toe.

  25.9.Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een Partij zijn bevestigd.

  25.10.Het door een Partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

  25.11.Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen of beëindigen van de Overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van Intellectuele Eigendomsrechten, garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.

  25.12.De term 'schriftelijk' in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst ziet ook op het gebruik van e-mail.

  25.13.Partijen bevestigen dat de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst, en dan met name de bepalingen over aansprakelijkheid, zijn meegewogen bij de vaststelling van de prijzen en de betalingsvoorwaarden.

  25.14.Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst met de Engelse vertaling daarvan gaat de Nederlandse tekst voor.

  Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

  Art.26.26.1.Deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

  26.2.Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Eurolight is gevestigd, zij het dat Eurolight altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Wederpartij is gevestigd.

  26.3.De Consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Eurolight. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen 1 (één) maand nadat Eurolight schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

  26.4.Indien de Wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Eurolight gerechtigd er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land waar de Wederpartij gevestigd is.

  9 november 2018

  • Deel onze website: