• EN
 • Terms and conditions

  Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurolight B.V. , gevestigd aan Industrieterrein 102 te Panningen, Nederland.

  1. Algemeen

  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
  opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van Eurolight B.V. met derden, hierna te noemen de wederpartij, en de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directie van Eurolight B.V. ondertekend schrijven in welk geval die afwijking enkel geldt voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.

  1.2. Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel of agenten van Eurolight B.V. binden niet, voor zover deze niet door de directie van Eurolight B.V. zijn bevestigd of worden bekrachtigd, waartoe de wederpartij een redelijke termijn kan stellen.

  2. Aanbiedingen

  2.1. Alle aanbiedingen door of vanwege Eurolight B.V. gedaan zijn vrijblijvend.

  2.2. Indien de overeenkomst schriftelijk door Eurolight B.V. wordt bevestigd, zal de datum van deze bevestiging als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden.

  2.3. Prijzen, uitvoeringen, kleuren en dergelijke in drukwerken zijn aan wijziging onderhevig en binden Eurolight B.V. derhalve niet. Aan eventuele uitingen over het product in reclamedrukwerken kan geen recht jegens Eurolight B.V. ontleend worden.

  3. Levertijden

  3.1. De door Eurolight B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij schriftelijke bevestiging door Eurolight B.V. gelden deze levertijden vanaf de datum van deze schriftelijke bevestiging.

  3.2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht Eurolight B.V. jegens de wederpartij nimmer tot vergoeding van schade door de wederpartij of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Eurolight B.V. Evenmin krijgt de wederpartij door overschrijding van de levertijd enig recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of enige verplichting uit de overeenkomst of andere transactie met Eurolight B.V., welke op hem mocht liggen, niet na te komen of op te schorten.
  Indien echter een zeer aanmerkelijke overschrijding van de levertijd mocht plaatsvinden zal de wederpartij, na Eurolight B.V. in gebreke te hebben gesteld en alsnog een redelijke termijn te hebben gegund om de overeenkomst na te komen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geeft de wederpartij echter geen recht op schadevergoeding jegens Eurolight B.V. noch het recht verplichtingen uit andere hoofde jegens Eurolight B.V. niet na te komen.

  4. Levering en verzending

  4.1. Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de opslagverwerkingsruimte van Eurolight B.V. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de zaken afgezonderd voor vervoer naar de Wederpartij gereed liggen op een door Eurolight B.V. daartoe aangewezen plaats van haar terrein of elders.

  4.2. Indien levering franco overeengekomen is, betekent dit niet meer dan dat de kosten van vervoer tot de overeengekomen plaats van bestemming in de prijs van Eurolight B.V. zijn inbegrepen.

  4.3. De wederpartij verplicht zich de zaak in ontvangst te nemen en zorgt voor onverwijlde doelmatige lossing op de overeengekomen plaats. Indien door Eurolight B.V. bij het lossen hulp wordt verleend, geschiedt dit zonder dat zij enigerlei aansprakelijkheid hiervoor aanvaardt. Mocht de wederpartij met het in ontvangst nemen van de zaken in gebreke blijven, dan worden deze op de overeengekomen plaats door Eurolight B.V. gelost op risico en voor rekening van de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Eurolight B.V. bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen ter zake een gedeelte te leveren. Indien Eurolight B.V. een gedeelte levert, is Eurolight B.V. gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

  4.4. Verpakkingsmaterialen worden door Eurolight B.V. niet teruggenomen.

  5. Eigendomsovergang

  De eigendom van door Eurolight B.V. geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over nadat deze aan Eurolight B.V. alles heeft voldaan wat aan Eurolight B.V. ter zake van de levering van die zaken – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten – verschuldigd is. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, een stil pandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Eurolight B.V. hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de wederpartij onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen voldoet is Eurolight B.V. bevoegd om de door Eurolight B.V. geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van Eurolight B.V. op te vorderen zowel onder de wederpartij als bij derden na doorlevering als vorenbedoeld. De wederpartij zal door Eurolight B.V. met het oog op de terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die redelijkerwijs ter beoordeling van Eurolight B.V. aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Eurolight design op vergoeding van de uit een en > ander voor Eurolight B.V. voortvloeiende schade.

  Indien de zaken worden verwerkt blijft Eurolight B.V. eveneens eigenaar van de verwerkte zaken, ook al ontstaat er door verwerking een ander product.

  5.1. Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die Eurolight B.V. mocht hebben of verkrijgen op de wederpartij is Eurolight B.V. gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle door Eurolight B.V. aan de wederpartij geleverde zaken en op alle vorderingen welke de wederpartij, ter zake van door Eurolight B.V. geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden mocht verkrijgen op zijn afnemers.

  5.2. De wederpartij verbindt zich op eerste vordering van Eurolight B.V. opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke de wederpartij op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel en een ter zake door Eurolight B.V. op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van een (stil) pandrecht. Eurolight B.V. is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering.


  6. Aanvaarding en reclame

  6.1 De wederpartij dient het aantal colli en hoeveelheid van de geleverde producten direct bij aflevering te controleren. Tenzij door de koper terstond manco’s op het desbetreffend ontvangstbewijs zijn aangetekend, worden de op de pakbon of ieder ander voor dat doel bestemd document aangegeven hoeveelheden als juist erkend. Genoemde manco’s dienen door de wederpartij binnen 8 dagen gedetailleerd per brief aan Eurolight B.V. te worden bevestigd.

  6.1. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen eveneens uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk door de wederpartij bij Eurolight B.V. te worden ingediend. De bewijslast dat de afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst rust op de wederpartij. Het recht van de wederpartij om te reclameren vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.

  6.2. De wederpartij dient Eurolight B.V. in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Het Eurolight B.V. niet in staat stellen tot deze controle, doet het recht op reclame vervallen. Reclames geven de wederpartij geen recht betaling van enige aan Eurolight B.V. verschuldigde prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij de geleverde zaak in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst. Compensatie door de wederpartij is nimmer toegestaan. Reclames ontslaan de wederpartij niet van zijn verplichting tot afname van voorgaande of nog te verrichten leveranties en/of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen.

  6.3. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan het magazijn van Eurolight B.V. bevinden, dienen door de wederpartij voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De wederpartij dient in dit geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico ’s is begrepen.

  7. Prijs

  7.1. Alle prijzen van Eurolight B.V. zijn netto, exclusief B.T.W. (VAT).

  7.2. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding en die der levering materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, van elektriciteit en brandstoffen, van onderdelen die door Eurolight B.V. van derden worden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtprijzen of assurantiepremies een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van valutarisico’s, of indien overheidsmaatregelen.

  • Share our website: